تجهیزات و دکوراسیون مذهبی نمازخانه

گروه فرهنگی هنری هنگام با تجربه ای 10ساله و کارنامه ای درخشان به عنوان سازنده تجهیزات نمازخانه،در بسیاری از سازمان ها، نهادها و مراکز دولتی و خصوصی یکی از موفق ترین گروه ها در ساخت و تجهیز نمازخانه در کشور است که با طراحی های نوین، متناسب با فضا و نیاز مخاطبمی تواند شرایط مطلوب و ایده آلی را برای ایجاد فضای روح انگیز، معنوی و سنتی و بانشاط در مساجد و نمازخانه ها ایجاد کند.

تجهیزات و دکوراسیون مذهبی نمازخانه

پروژه های گروه هنری هنگام

شرکت سرمایه گذاری خارحی ایران

شرکت سرمایه گذاری خارحی ایران

شرکت سرمایه گذاری خارحی ایران

شرکت سرمایه گذاری خارحی ایران

شرکت سرمایه گذاری خارحی ایران

شرکت سرمایه گذاری خارحی ایران

شرکت سرمایه گذاری خارحی ایران

شرکت سرمایه گذاری خارحی ایران